Виола фон Крамон - Аоппозициаа ирасҳәеит, апарламент шәҭамлар, ареволиуциа мҩаҿ шәаанхар, адиалог амҩаԥгара ҳалшом ҳәа
Виола фон Крамон - Аоппозициаа ирасҳәеит, апарламент шәҭамлар, ареволиуциа мҩаҿ шәаанхар, адиалог амҩаԥгара ҳалшом ҳәа

Аоппозициаа расҳәеит, апарламент шәҭамлар, ареволиуциа мҩаҿ шәаанхар, адиалог амҩаԥгара халшом ҳәа, – илҳәеит европарламентар Виола фон Крамон «Қырҭтәыла аполитика аинститут» имҩаԥнагаз онлаинконференциа аҿы.

Виола фон Крамон лажәақәа рыла, ажәлар алҵшәа азыԥшуп. Европарламент алахәыла лажәақәа рыла, аоппозициаа алхрақәа раан абоикот иазку аӡбара рыдыркылеит, ари аӡбара адкылашьа амам.

 

Акомментари аҟаҵара