Ԥхынгәы 5 рзы Леқсо Лашқарава иԥҟара афакт азы даҽаӡәы даанкылоуп
Ԥхынгәы 5 рзы Леқсо Лашқарава иԥҟара афакт азы даҽаӡәы даанкылоуп

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистра Қырҭтәи аполициа адепартамент аусуҩцәа имҩаԥыргаз аоперативтә-усyнагӡатәқәа раан дааныкылеит 1991 шықәсазы ииз Г.Г. Уи ажурналистцәа рыԥҟареи, ркыдцалареи, русзура аԥырхагахареи ихарарҵоит.

Ԥхынгәы 5-6 рзы акциақәа раан ажурналистҵәа ркыдцалареи, рыԥҟареи рыргәаҟреи азы 27-ҩык аанкылоуп.

Акомментари аҟаҵара