Ԥхынгәы 21 инаркны 24-нӡа Қырҭтәыла ақәаршаҩы, адыди амацәыси, акырцхи ҟалоит, аԥша ӷәӷәа асуеит
Ԥхынгәы 21 инаркны 24-нӡа Қырҭтәыла ақәаршаҩы, адыди амацәыси, акырцхи ҟалоит, аԥша ӷәӷәа асуеит

Аԥсабара амилаҭтә агентра аинформациа ала, ԥхынгәы 21 инаркны 24-нӡа Қырҭтәыла ақәаршаҩы, адыди амацәыси, акырцхи ҟалоит, аԥша ӷәӷәа асуеит, амшын аҿы 3-4 баллк иаҟароу ашторм ҟалоит.

“Аҳауатә лышәшәарақәа ирыхҟьаны, Қырҭтәыла аӡиас хәыҷқәа хыҵыр ҟалоит, атәыла ашьхатә зонақәа рҿы адгьылбгара ашәарҭа иҟоуп,” – аарыцҳаит агентра аҟынтә.

Акомментари аҟаҵара