Ԥониҷала анаркоацәгьаура амзызла аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит
Ԥониҷала анаркоацәгьаура амзызла аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистра Ԥониҷала аоперациа ҷыда мҩаԥнагоит. Ари атәы Актәи аканал ахь аарыцҳаит Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистра апрессмазура аҟынтә.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистра аинформациа ала,  аоперациа ҷыда мҩаԥысуеит анаркоацәгьаура амзызла.

Иларҵәаз адыррақәа рыла, анаркоацәгьаура иадҳәаланы аполициатә уснагӡатәқәа Қарҭ егьырҭ араионқәа рҿгьы мҩаԥысуеит.

Акомментари аҟаҵара