Ҭорнике Ҟиҧиани  "Евровидение" асценаҿы аҩбатәи арепетициа мҩаҧигеит
Ҭорнике Ҟиҧиани  "Евровидение" асценаҿы аҩбатәи арепетициа мҩаҧигеит

«Евровидение-2021» аконкурс аҿы Қырҭтәыла ахаҭарнак Ҭорнике Ҟиҧиани  Ahoy Arena асценаҿы аҩбатәи арепетициа мҩаҧигеит.

Арепетициа ашьҭахь, Ҭорнике Ҟиҧиани апрессконференциа мҩаҧигеит.

Иара,  лаҵара 20 рзы имҩаҧысуа  аҩбатәи афиналбжатә конкурс аҿы  №10-kf ls6`uskjbn.

Аҩбатәи афиналбжа иалахәып  17ҩык аконкурсантцәа. Ахәаҧшцәеи ажиурии урҭ рҟынтә иалырхуа жәаҩык, лаҵара 22 рзы, афинал аҿы иқәгылоит.

«Евровидение»  65-тәи ашәаҳәаратә конкурс   Роттердам имҩаҧысуеит. Сынтәа аконкурс иалахәып  39 ҳәынҭқарра.

Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы ашиашо атранслиациа жәбар шәылшоит лаҵара  18, 20, 22 рзы, асааҭ  23:00 рзы.

 

Акомментари аҟаҵара