Ҭина Бокучава -  «Амнистиа иазку» азакәан анрыдыркылалак ашьҭахь «Амилаҭтә ҵысра»  Мишель идокумент адкылара алшоит
Ҭина Бокучава -  «Амнистиа иазку» азакәан анрыдыркылалак ашьҭахь «Амилаҭтә ҵысра»  Мишель идокумент адкылара алшоит

 

«Амилаҭтә ҵысра» алидер Ҭина Бокучава лҳәамҭала, «Амнистиа иазку» азакәан анрыдыркылалак ашьҭахь «Амилаҭтә ҵысра»  Мишель идокумент адкылара алшоит.

«Палитраниус» аефир аҿы Бокучава ишылҳәаз ала, «Амилаҭтә ҵысра» Мишель идокумент аҿы иарбоу егьырҭ аҧхықәрақәа ирықәшаҳаҭуп.

«Амнистиа иазку азакәан хәарҭам, уи «Ақырҭуа гәахәтәы» рхы иадырҵаз аҧхықәрақәа ирышьашәалам.  «Амилаҭтә ҵысра» абри закәан изақәшаҳаҭхом.  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа азакәанпроект анрыдыркылалак, ҳәарада,  ҳара   Қырҭтәыла евроатлантикатә аҧеиҧш иадҳәалоу адокумент ҳадаҳкылоит», — илҳәеит Ҭина Бокучава.

 

Акомментари аҟаҵара